Algemene voorwaarden voor websites van OASIS
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website. Gelieve deze voorwaarden in hun geheel door te lezen alvorens deze website te gebruiken. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Door gebruik van deze website geeft u aan met deze voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast; daarom raden wij u aan deze in de toekomst regelmatig te raadplegen.

TOEGANG TOT DE SITE

1.1 Het grootste deel van deze website is toegankelijk zonder dat u daarvoor gegevens bij ons hoeft te registreren (bepaalde delen van deze website zijn echter uitsluitend toegankelijk voor onze klanten).

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1.2 U mag onze website voor uw eigen doeleinden gebruiken en materiaal van deze website afdrukken en downloaden, mits u geen inhoud wijzigt zonder onze toestemming. Materiaal op deze website mag niet zonder onze toestemming opnieuw online of offline worden gepubliceerd.

1.3 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze website zijn ons eigendom of eigendom van onze licentiegevers. Het materiaal mag niet zonder onze voorafgaande toestemming opnieuw worden gepubliceerd.

1.4 Op grond van artikel 1.2 mag niets op deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming opnieuw worden gepubliceerd.

BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

1.5 We ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar is. Als gevolg van problemen met de server of andere technische problemen kan het echter voorkomen dat pagina’s tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij zijn niet aansprakelijk indien deze website op enig moment onbeschikbaar is.

1.6 Deze website kan als gevolg van systeemstoringen, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of om redenen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, tijdelijk niet beschikbaar zijn. Waar mogelijk proberen wij onze bezoekers vooraf van onderhoudssituaties op de hoogte te stellen, maar wij zijn hiertoe niet verplicht.

LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES

1.7 Links op deze website naar externe websites worden uitsluitend voor uw gemak geplaatst. Wij hebben deze websites niet afzonderlijk gecontroleerd en dragen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke externe websites, noch voor hun inhoud. OASIS onderschrijft deze externe websites of het daarin vervatte materiaal niet en doet daar ook geen verklaringen over. Het openen van een externe website waarnaar op deze website wordt gelinkt, gebeurt geheel voor uw eigen risico.

1.8 Als u een link naar deze website wilt plaatsen, mag u alleen een koppeling plaatsen naar pagina’s op deze website en deze niet repliceren. Hierbij dient u zich bovendien te houden aan de volgende voorwaarden: (a) u impliceert op geen enkele wijze dat wij diensten of producten onderschrijven tenzij dit specifiek met ons is overeengekomen; (b) u geeft geen onjuiste voorstelling van uw relatie met ons en verstrekt geen onjuiste informatie over ons; (c) u plaatst geen link vanaf een website die niet uw eigendom is; en (d) uw website bevat geen inhoud die aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige andere persoon of op enigerlei wijze in strijd is met de wetgeving in Ierland, Noord-Ierland of Groot-Brittannië.

DISCLAIMER

1.9 Wij doen al het redelijkerwijs mogelijke om ervoor te zorgen dat de op deze website vermelde informatie correct is. Wij kunnen echter de juistheid of volledigheid van materiaal op deze website niet garanderen. Wij kunnen op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze website. Het is mogelijk dat de informatie op deze website verouderd, of in zeldzame gevallen, onjuist is. Wij garanderen op geen enkele wijze dat dergelijk materiaal juist of bijgewerkt is.

1.10 Het materiaal op deze website wordt aangeboden zonder enige voorwaarden of garanties. Voor zover wettelijk mogelijk bieden wij toegang tot en gebruik van deze website op grond van het feit dat wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uitsluiten die buiten deze voorwaarden om op deze website van toepassing zouden kunnen zijn.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1.11 Noch wij, noch enige andere partij (al dan niet betrokken bij de totstandkoming, het onderhoud, of het beschikbaar stellen van deze website), zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade voor u of een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van onze website. Deze uitsluiting omvat service- of reparatiekosten en, zonder enige beperking, enige andere directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit een onrechtmatige daad, een overeenkomst of anderszins, in relatie tot deze website.

RECHTSGEBIED

Eventuele geschillen die ontstaan in verband met deze juridische kennisgeving vallen onder de jurisdictie van Ierland, Noord-Ierland en Groot-Brittannië.

ONZE CONTACTGEGEVENS

  • Onze bedrijfsnaam: OASIS Group
  • Ons vestigingsadres: Unit 15c Kinsealy Business Park, Kinsealy, County Dublin, Ierland
  • Onze contactgegevens: +353 1 866 6317

PRIVACYBELEID

Hoe wij omgaan met uw privacy
Wij nemen uw privacy zeer serieus. Om uw privacy beter te kunnen beschermen, hebben wij deze verklaring opgesteld waarin wij een toelichting geven over de manier waarop wij omgaan met online-informatie en de keuze die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Om deze verklaring voor iedereen gemakkelijk toegankelijk te maken, hebben wij deze opgenomen op onze homepage en op elk punt waar om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Door ons verzamelde informatie:
Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die op de OASIS website wordt verzameld of ingevuld. Op sommige pagina’s kunt u producten bestellen, aanvragen doen, en u aanmelden voor het ontvangen van materialen. Op deze pagina’s worden de volgende soorten persoonlijke informatie verzameld: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsinformatie.

De manier waarop wij deze informatie gebruiken:
Wij gebruiken de informatie die u bij het plaatsen van een order over uzelf verstrekt, uitsluitend voor het verwerken van die order. Wij gebruiken de informatie die u bij het plaatsen van een order over iemand anders verstrekt, uitsluitend om het betreffende product te verzenden en om de levering te bevestigen. Wij delen deze informatie niet met externe partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is om de betreffende order af te ronden. We gebruiken het afzenderadres om de e-mail die wij hebben ontvangen te beantwoorden. Deze adressen worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet aan externe partijen verstrekt. Op onze website kunt u zichzelf aanmelden als u updates wilt ontvangen over onze nieuwe producten en diensten. Informatie die u op onze website verstrekt, wordt niet voor dit doel gebruikt, tenzij u het registratieformulier invult. We gebruiken niet-identificeerbare en statistische informatie om onze website te verbeteren en delen deze met onze adverteerders. Zo kunnen we een adverteerder laten weten dat een X aantal personen een bepaald deel van onze website heeft bezocht of dat een Y aantal mannen en een Z aantal vrouwen ons registratieformulier heeft ingevuld, maar wij maken niets openbaar dat zou kunnen worden gebruikt om de betreffende personen te identificeren. Tot slot gebruiken of delen we nooit de persoonlijk identificeerbare informatie die online aan ons wordt verstrekt op manieren die geen verband houden met de manieren hierboven beschreven, zonder u ook de mogelijkheid te bieden dit te weigeren of dergelijk ongerelateerd gebruik te verbieden.

Hoe wij omgaan met de veiligheid van gegevens:
Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en de nauwkeurigheid van gegevens en een juist gebruik van informatie te waarborgen, hebben wij passende fysieke, digitale en beheersprocedures geïmplementeerd om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen.

Hoe wij omgaan met de privacy van kinderen:
De bescherming van de privacy van jonge kinderen is van het grootste belang. Daarom verzamelen of bewaren wij op onze website nooit informatie van personen waarvan wij weten dat zij jonger zijn dan 13 jaar en onze website bevat geen onderdelen gericht op het aantrekken van personen jonger dan 13 jaar.

Inzien of wijzigen van uw persoonlijke informatie:
U kunt al uw persoonlijke informatie die wij online verzamelen en bewaren inzien via de OASIS procedure voor websitetoegang. Deze procedure is door ons ingesteld om uw informatie beter te beschermen. U kunt feitelijke fouten in uw persoonlijke informatie wijzigen door ons een verzoek hiertoe te sturen waarin u de fout op overtuigende wijze aantoont. Om uw privacy en veiligheid te beschermen nemen wij ook redelijke maatregelen om uw identiteit te controleren alvorens u toegang te verlenen of wijzigingen door te voeren.

CONTACT MET ONS OPNEMEN
info@oasisgroup.com