Verklaring omtrent Moderne Slavernij

A) ORGANISATIE
Deze verklaring is van toepassing op alle bedrijven van en verbonden met OASIS Group in de Republiek Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België (in deze verklaring te noemen ‘de Group’).

De Group verleent diensten op het gebied van document- en informatiebeheer in bovenstaande landen. Deze verklaring heeft betrekking op het boekjaar 2016.

B) DEFINITIES
De Group is van mening dat de volgende zaken onder moderne slavernij vallen:

Mensenhandel;

  • Dwangarbeid, afgedwongen door psychische of lichamelijke bedreiging;
  • Eigendom zijn of in de macht zijn van een werkgever die zich bedient van geestelijk of lichamelijk misbruik of hiermee dreigt;
  • Onmenselijk behandeld worden, behandeld worden als een object, of gekocht of verkocht worden als bezit;
  • Lichamelijk beperkt zijn of beperkt zijn in de bewegingsvrijheid.

C) COMMITMENT
OASIS erkent zijn verantwoordelijkheid bij de aanpak van moderne slavernij en verplicht zich tot naleving van wat in de wet is bepaald. OASIS begrijpt dat hiervoor een voortdurende herijking nodig is van zowel de eigen interne praktijken in relatie tot zijn werknemers alsook van zijn toeleveranciers.

OASIS gaat geen zakelijke relaties aan met welke organisatie dan ook, in Ierland, het Verenigd Koninkrijk of daarbuiten, waarvan bekend is of bekend is geworden dat deze betrokken is bij slavernij, dienstbaarheid, en dwangarbeid of verplichte arbeid.

Geen enkele arbeid die aan OASIS wordt verschaft bij het verlenen van zijn eigen diensten wordt verkregen door middel van slavernij of mensenhandel. De Group houdt zich strict aan de minimaal vereiste normen in relatie tot zijn verantwoordelijkheden krachtens de destbetreffende arbeidswetgeving in de Republiek Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België.

D) POTENTIËLE BLOOTSTELLING
OASIS beschouwt zijn eigen blootstelling aan slavernij/mensenhandel als minimaal, maar heeft toch maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dergelijke praktijken niet in zijn bedrijf voorkomen, noch in het bedrijf van welke organisatie dan ook die goederen en/of diensten aan OASIS levert.

E) MAATREGELEN
Om ervoor te zorgen dat slavernij en/of mensenhandel niet voorkomen in zijn organisatie of toeleveringsketens voert OASIS due diligence-processen uit, waaronder het beoordelen van de controles van zijn leveranciers.

Voor zover bekend doet OASIS geen zaken met een andere organisatie waarvan bekend is geworden dat deze zich met moderne slavernij bezighoudt.

F) BELEID
OASIS heeft het volgende beleid om ervoor te zorgen dat wij op een ethische en transparante manier zaken doen:

  • Wervingsbeleid
  • Gelijkekansenbeleid
  • Klokkenluidersregeling
  • Code of Conduct (gedragscode)

Elk vermoeden van praktijken die verband houden met moderne slavernij kan gemeld worden door middel van onze Klokkenluidersregeling als omschreven in ons Handboek voor Teamleden.

G) COMPLIANCE OFFICER
OASIS heeft een Compliance Officer, aan wie alle vermoedens omtrent moderne slavernij dienen te worden gemeld, en die dan doelgerichte actie zal ondernemen met betrekking tot de verplichtingen van de Group in deze.

Deze verklaring is opgesteld overeenkomstig de betreffende wetgeving in ieder land waarin wij opereren en zal ieder boekjaar opnieuw beoordeeld worden.